Doel van de Stichting Vrienden van De Klup is ondersteuning bieden aan de ontwikkeling en uitvoering van het vrijetijds- en vormingswerk voor mensen met een beperking, zoals dat in de regio Midden-Holland wordt uitgevoerd door De Klup.


Beleidsplan 2016 - 2020


De Stichting Vrienden van De Klup werft fondsen, subsidies en donaties ten behoeve van projecten die dienstbaar zijn aan het werk van De Klup en haar deelnemers. Voorts wil de stichting het vrijwilligerswerk voor deze activiteiten stimuleren.


Uitdaging in welzijn


De komende jaren liggen er nieuwe uitdagingen binnen het veranderende regionale welzijnswerk.

Waar mogelijk zichtbaar zijn en deelnemen aan initiatieven dichtbij, in dorp en wijk, heeft al geleid tot een aantal verrassende en nieuwe activiteiten.

Het betrekken van deelnemers bij de uitvoering is een belangrijk winstpunt.

Denk aan de wijkeethuizen waarin De Klup participeert, de theetuin in de zomermaanden, en een activiteitenaanbod in samenwerking met onze partners in het welzijn.


Als vrijwilligersorganisatie zet De Klup flexibel in op de nieuwe taken en doelen, waarbij op de eerste plaats steeds het belang van de verstandelijk gehandicapte deelnemers staat. Hen naar wens en behoefte activiteiten bieden die het leven leuker maken. Een netwerk bieden, en een vangnet als het even tegenzit.

De binding met de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde om dit werk mogelijk te maken. Zij zetten zich daarvoor met enthousiasme in.


Vrijwilligersondersteuning en accommodatiebeheer


De Stichting Vrienden van De Klup zal zich deze periode met name richten op de onderwerpen waarvoor geen reguliere inkomsten bestaan, zoals de ondersteuning van die activiteiten, die gericht zijn op de binding met de vrijwilligers.

Daarnaast is het in stand houden van de accommodaties en het vervangen van inventaris, waarvoor thans geen andere middelen beschikbaar zijn, een speerpunt in het beleid van de stichting.


Financieel beleid


De basisinkomsten van de stichting bestaan uit donateursgelden van een vaste groep mensen die De Klup een warm hart toedragen. Fondswerving is een belangrijk middel om de gestelde doelen te bereiken.


U kunt het werk van De Klup steunen door een eenmalige of jaarlijkse bijdrage te doen. Via dit formulier kunt u donateur worden van de Stichting Vrienden van De Klup.

Wilt u meer weten over het werk van De Klup kijk dan op de website www.deklupgouda.nl


Bestuur


Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:


Bert Gravesteijn, voorzitter

Barend Verkerk, secretaris-penningmeester

vacature, algemeen bestuurslid


Bestuursleden worden niet bezoldigd. Het uitvoerende werk wordt verricht door vrijwilligers.ANBI


Stichting Vrienden van De Klup is een instelling met een ANBI-status.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften en donaties aan de stichting Vrienden van De Klup kunnen derhalve - binnen de regels van de belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.


Overige gegevens van de Stichting Vrienden van De Klup


Bloemendaalseweg 68

2804 AB Gouda

Internet www.vriendenvandeklup.nl

E-mail info@vriendenvandeklup.nl


IBAN: NL61 INGB 0001 4004 75

RSIN 8047-04.545

Kamer van Koophandel – 41172832


Voor inzicht in onze activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag, klik hier.

Laatst bewerkt: 23 maart 2020

Adres:   Bloemendaalseweg 68   2804 AB Gouda


Een Algemeen Nut Beogende Instelling


Donateur worden


Jaarverslag


Contact


Klik hier om naar de website van De Klup te gaan.